Cosmin Popescu începe noul an cu finanțarea vechii sale pasiuni: drumurile județului Gorj

În ultima ședință a Consiliului Județean Gorj, președintele Cosmin Popescu a supus dezbaterii „parlamentului” nostru județean o hotărâre de repartizare pe unități administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția C. J. Gorj pe anul abia început.
În urma deliberărilor, s-a aprobat repartizarea pe unități administrativ-teritoriale, pentru anul 2022, a sumei de 32.994 mii lei – cota de 6% din impozitul pe venit, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 2022 pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii așa cum sunt definite prin art. 5, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
S-a aprobat și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale, pentru anul 2022, a sumei de 16.142 mii lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale.
Remarcăm încă o dată prioritatea pe care Cosmin Popescu o dă arterelor de comunicație care străbat județul Gorj (rețeaua de drumuri publice județene este constituită dintr-un număr de 34 drumuri județene, cu o lungime totală de 834,592 km iar rețeaua de drumuri publice comunale însumează o lungime totală de 910,096 km). Astfel, pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2022 s-a aprobat alocarea sumei de 12.000 mii lei, iar pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile comunale de pe raza județului Gorj s-a aprobat alocarea sumei de 4.142 mii lei, sume necesare pentru servicii de întocmire documentații tehnico-economice, pentru execuția unor lucrări de investiții și pentru lucrări de reparații, întreținere și siguranța circulației rutiere ce urmează a se executa în anul 2022.